Souhlas se zpracování osobních údajů

Vyplněním formuláře/kliknutím na stránkách www.cestaintegrity.cz poskytuji Mgr. Silvii Šabacké, IČ: 01441604, s místem podnikání Nálepkova 197/14, 637 00, Brno - Jundrov (dále jen „správce“), svobodný a vědomý souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a emailová adresa. Údaje poskytuji za účelem,zasílání obchodních sdělení a zařazení osobních údajů do databáze správce. Beru na vědomí, že zpracovatelem osobních údajů je firma SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 216749.

Prohlašuji, že veškeré údaje, které poskytuji správci, jsou pravdivé a přesné a jsou poskytovány dobrovolně. V případě, že dojde k jakýmkoli změnám v údajích, které jsem správci poskytl, oznámím jejich změnu správci bez zbytečného odkladu.

Souhlasím, aby správce údaje shromažďoval, uchovával a zpracovával po dobu a v rozsahu potřebném pro naplnění výše stanoveného účelu, nejdéle však po dobu 5 let ode dne jejich poskytnutí.

Údaje poskytnuté za účelem přihlášení na seminář nebo na individuální sezení např. masáž mohou být předány lektorovi daného semináře nebo osobě, se kterou se domlouváte na individuální práci.

Mám i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě. Informace o těchto údajích mi poskytne správce kdykoli na základě mé žádosti – zpravidla elektronickou formou.

Pokud mám pochybnosti o zákonnosti zpracování, můžu po správci požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.